Naše portfólio produktov je podriadené našej dlhodobej vízii o modernú, zelenšiu, bezpečnejšiu a zdravšiu budúcnosť.

Pre široký segment priemyslu ponúkame doplnkové technologické jednotky VGS na separáciu (filtráciu)olejov, aditív, mazív, tukov, riedidiel a iných toxických látok nachádzajúcich sa v odpadových priemyselných vodách. Technológia VGS funguje na báze jednoduchého odlučovania prítomných oddeliteľných zložiek nachádzajúcich sa v odpadovej vode. Ak sa tento proces nevykoná, tak odpadová voda (pod bremenom prítomných toxických a oddeliteľných zložiek) sa stáva nebezpečným odpadom a jej klasifikácia, zber, odvoz a spracovanie si vyžaduje náročnú správu a financie.

Našou snahou je Vám v tejto oblasti podať pomocnú ruku a ponúknuť prehľad jednotlivých modelov z radu produktov, ich funkčnosť a správny výber z typu technologických jednotiek VGS. Najväčším prínosom tohto systému je, že kvôli čisteniu nie je potrebné taniere separátora vybrať a pod veľkým tlakom alebo chemikáliami čistiť, ako je tomu u iných odlučovačov. Ak sa rozhodnete pre technologickú jednotku VGS, tým sa vyhnete zbytočným legislatívnym, administratívnym a finančným záťažiam a preukážete solidaritu v celosvetovej snahe o udržateľnú spoločnosť.

V ďalšom Vám chceme priblížiť malé zariadenie na čistenie kondenznej  vody (z kompresorového systému) od oleja. Zariadenie rozloží zmes vzduchu, vodného kondenzu a mazacieho oleja na jednotlivé zložky a z vodného kondenzu odfiltruje olej. V opačnom prípade sa kondenzná voda klasifikuje ako nebezpečný (toxický) odpad a prináležia mu všetky náročné administratívne, správne a finančné náklady.